หลักสูตร Build Your Restaurant Dream Team
220261_BANNER_1080x1080
฿9,900

ราคา 

9,900 บาท

จากราคาเต็ม 12,000 บาท
ราคานี้ถึง 21 มี.ค. 61
( ราคายังไม่รวม VAT 7%)


    Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/themes/peopletraining/woocommerce/single-product/meta.php on line 26

          เลิกปวดหัวกับเรื่องลูกน้องได้แล้ว

            เรียนวิธีจัดการกับคนในธุรกิจร้านอาหาร
เคล็ดไม่ลับที่แบรนด์ใหญ่ใช้เป็นกลยุทธ์จนสามารถขยายสาขาได้นับพัน
            แค่ทำถูกวิธี ปัญหาคนก็ลด แถมประสิทธิภาพงานดีขึ้น ค่าแรงงานก็ลดด้วย
  ใช้คนให้ถูกงาน สอนคนให้ถูกวิธี จัดการคนอย่างมีกลยุทธ์ ดรีมทีมร้านอาหารสร้างได้ไม่ยากเลย

 

หลักสูตร Build Your Restaurant Dream Team

สร้างดรีมทีมร้านอาหาร งานดี-ค่าแรงลด

ในการดำเนินธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญอันส่งผลต่อยอดขายนั้นมีหลากหลายปัจจัยที่ไม่เฉพาะเพียงแค่ปรัชญาคุณภาพ บริการ และความสะอาด แต่ยังรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคอีกประการหนึ่ง ด้วยเหตุนี้การที่จะทำให้ทั้งทีมงานผู้จัดการร้านและพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรองรับกับปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ทั้งนี้ประสิทธิผลจะบังเกิดได้ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงาน รวมทั้งการจัดวางกำลังลังคนที่เหมาะสมกับหน่วยงาน ซึ่งปัญหาของผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่คือขาดโนว-ฮาว (KNOW-HOW) และเครื่องมือในการจัดการเรื่องนี้   เพราะหากผู้ประกอบการหรือทีมงานผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ก็จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งวัดผลได้จากค่าแรง(LABOR COST)ที่ลดลง รวมทั้งความสามารถในการจัดการภายในร้านที่ราบรื่นอย่างเห็นได้ชัด

หลักสูตร “สร้างดรีมทีมร้านอาหาร งานดี-ค่าแรงลด”จึงเป็นหลักสูตรให้ความรู้และได้ฝึกปฏิบัติ เรื่องวิธีการคัดเลือกคน และการจัดตารางการทำงานและเวลาในการทำงานของพนักงานที่เหมาะสมกับยอดขายในแต่ละช่วงเวลาของร้านได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งย่อมจะทำให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้สามารถนำไปประยุกต์และบูรณาการกับการทำงานอย่างถูกต้อง เพื่อรักษามาตรฐานและบริหารค่าแรงที่เหมาะสมที่สุดกับกิจการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และเข้าใจถึงความสำคัญและผลกระทบของการคัดเลือกคนไม่ตรงกับลักษณะงาน และทำอย่างไรให้คนที่คัดเลือกมานั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมลงมือปฏิบัติจริงในการจัดวางกำลังคนสำหรับการทำงานในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสมกับยอดขายที่เกิดขึ้นจริง
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและตระหนักว่าการควบคุมค่าแรง (LABOR COST) ที่เหมาะสมนั้น สามารถลดค่าใช้จ่ายและและสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นได้
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 กำหนดการอบรม

วันแรก

9.20-12.30

*ความจำเป็นและความสำคัญของการคัดเลือกคนให้ตรงกับธุรกิจ

* ภาพรวมการคัดเลือกคนด้วยการสัมภาษณ์และการให้ลงมือปฏิบัติจริง

* การใช้คำถามสำหรับสะท้อนความจริงของผู้สัมภาษณ์

* WORKSHOP#1  การคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์

* หลักการและความสำคัญของ OJE (ON THE JOB EVALUATION)

* ออกแบบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานจริง (OJE)

* วิธีการทำและประเมิลผล OJE

13.30-17.00

* หลักการบริหารจัดการอัตรากำลังคนในธุรกิจบริการ

* ความสำคัญของการจัดวางกำลังคนในธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม

* ความแตกต่างระหว่างอัตรากำลังทีมงานจัดการร้านกับพนักงานปฏิบัติการ

* WORKSHOP#2  คำนวณอัตรากำลังทีมงานจัดการร้าน

* งานมอบหมายสำหรับวันที่สอง

วันที่สอง

9.00-12.30

* พื้นฐานข้อบัญญัติแรงงานว่าด้วยเวลาการทำงานและเวลาพัก

* LABOR COST มีความสำคัญแค่ไหนในธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม

* ความเสียหายอันเนื่องจากจัดตารางการทำงานผิดพลาด

* ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการจัดตารางและเวลาในการทำงาน

* ประสิทธิผลที่ได้จากการจัดตารางเวลาการทำงานที่เหมาะสม

13.30-17.00

* เตรียมงานที่ได้รับมอบหมายในวันที่หนึ่ง

* WORKSHOP#3 การจัดเวลาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

* ประเมินผล LABOR COST ที่ลดลงจากการทำ WORKSHOP

* สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

* แผนพัฒนาการควบคุมค่าแรง (ACTION PLAN) รูปแบบการฝึกอบรมและเรียนรู้

  1. บรรยาย
  2. กิจกรรมแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  3. ฝึกปฏิบัติ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เจ้าของกิจการ, ผู้จัดการร้าน, ทีมงานจัดการร้าน หรือหัวหน้างาน

วิทยากร : อ.นิติรุจน์ อติพัฒนะพงศ์

วันที่อบรม : วันอังคารและพุธที่  27 -28 มีนาคม 2561

เวลา : 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ : โรงแรมเดอะ บาซาร์ (The Bazaar Hotel) รัชดา (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)

ค่าอบรม : ราคา 12,000 บาท

ราคาพิเศษ 9,900 เท่านั้น

ถึง 21 มีนาคม 61
(ราคานี้ยังไม่รวม Vat7%)

ช่องทางการชำระเงิน: บัญชีธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บจก.พีเอ็มจีคอร์ปอเรชั่น 040-2-40795-8

สำรองที่นั่ง /แจ้งการโอนเงิน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-102-0376 ต่อ 505
086-318-7604(คุณเพ็ญ)
Line : https://goo.gl/StkVhR

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หลักสูตร Build Your Restaurant Dream Team”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no products