ดร. วิชัย เจริญธรรมานนท์

 การศึกษา

: ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

: ปริญญาเอก Organization Development PhD. สถาบัน CEBU DOCTORS’  UNIVERSITY  PHILIPPINES

การฝึกอบรม            :  Franchise Management

                               :  Operation & Training Program of PIZZA HUT USA.

                               :   Area Management Training

                               :  Operation Management Training

                               :  Restaurant  Excellence College USA.

                               :  การบริหารงานบุคคล   กรมแรงงาน

                               :  ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางการบริหาร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                               :  การออกแบบตกแต่งร้านอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

                               :  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสูองค์การยุคใหม่ สถาบันบัฑิตพัฒนบรหารศาสตร์ (NIDA)

 ประสบการณ์          :  ผู้จัดการฝ่ายห้องอาหาร โรงแรมโอเรียลเต็ล

                               :  ผู้จัดการฝ่ายห้องอาหาร โรงแรมแชงกรี-ลา

                               :  ผู้จัดการทั่วไปแบรนด์ พิซซ่า ฮัท

                               :  ผู้จัดการทั่วไปแบรนด์  มิสเตอร์โดนัท

                               :  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นารายณ์ พิซเซอเรีย จำกัด

                               :  ผู้จัดการทั่วไป โครงการร้านอาหารไทยในประเทศจีน ในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์

                               :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล   บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองกรุ๊ป จำกัด

                               :  ประธาน บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด (Ootoya Thailand)

                               ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน       กรรมการผู้จัดการบริษัท วิชนันท์ จำกัด

รางวัลสูงสุด             :  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี 2553 

ผลงานทางวิชาการ  : เอกสารการสอนชุดวิชา  การจัดการบริการห้องพักและจัดการอาหารและ 

                                     เครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                               : เอกสารการสอนชุดวิชา      “การจัดการและเทคนิคการบริการใน  ภัตตาคาร”         

                                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                               : เอกสารการสอนชุดวิชา       “ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและ ภัตตาคาร 

                                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                               : เอกสารการสอนชุดวิชา       “ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและ ภัตตาคาร” 

                                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                               : การบริหารร้านอาหารอย่างมืออาชีพ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                               : วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความปลอดภัยบรรจุภัณฑ์และภาชนะพลาสติก”

                               : บทความหนังสือครบรอบ 30 ปี ของสมาคมภัตตาคารไทย เรื่อง “การขยายตัวธุรกิจร้านอาหาร”

                               : นิตยสาร Food Update เรื่อง “การทำธุรกิจอาหารอย่างมืออาชีพ” ฉบับที่ 3 ประจำเดือน  

                                     ตุลาคม 2549

            

 

There are no products