สถาบันพีเพิลเทรนนิ่ง (People Training Institute)

       ความรู้คืออาวุธสำคัญของการพัฒนาองค์กร ทั้งองค์กรขนาดเล็กที่เรียกว่า SME  และองค์กรขนาดใหญ่  ทุกองค์กรล้วนต้องขับเคลื่อนด้วย “บุคคลากร” ที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นพันธกิจอย่างหนึ่งที่ทุกองค์กรต้องทำควบคู่ไปกับการหารายได้อยู่เสมอ

บริษัท พีเพิล มีเดีย จำกัด ผู้นำด้านสื่อสำหรับ SME ของไทยได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการพัฒนาคน  ได้เพิ่มการฝึกอบรมเป็นธุรกิจอีกแขนงหนึ่งของบริษัท  และเปิดดำเนินการ “สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย” จนได้รับการยอมรับจากสังคมมาระยะหนึ่ง บริษัทพีเพิล มีเดียจึงได้เริ่มดำเนินงานด้านการฝึกอบรมในนาม สถาบันพีเพิล เทรนนิ่ง (People Training Institute) โดยมุ่งเน้นการให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาคนในทุกมิติ

พัฒนาคน จุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนา ’คน“  หรือ ’ทรัพยากรมนุษย์“  เป็นการพัฒนาที่สำคัญ และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด การพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง สามารถประกอบอาชีพสุจริต มี คุณธรรม ได้อย่างความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพ และมีรายได้ที่เหมาะสม จึงเป็นการพัฒนาคนที่สมบูรณ์

สถาบันอาชีพ ชี้ช่องรวย และ People Training ในเครือบริษัทพีเพิลมีเดียกรุ๊ป เป็นสถาบันสอนอาชีพ และทักษะเพื่อการพัฒนาชีวิตและสร้างความมั่นคง เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้แต่ละบุคคล ให้มีความพร้อมสำหรับการเผชิญชีวิตในโลกธุรกิจและสังคมปัจจุบันได้อย่างมั่นใจ